Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Veb-sajt https://tarkett.rs je objavila kompanija
Tarkett SEE
Industrijska zona bb
21400 Bačka Palanka
Serbia
 (u daljem tekstu „Tarkett”).

Upotrebite obrazac na našem veb obrascu da biste NAS KONTAKTIRALI.


Veb-sajt https://tarkett.rs su dizajnirali:
Tarkett sa registrovanim sedištem na adresi 1 Terrasse Bellini, Tour Initiale, 92919 Paris La Défense, Francuska.
Digitas LBI sa registrovanim sedištem na adresi 146 Brick Lane London E1 6RU UK.
Veb-sajt http://tarkett.rs su razvili:
Theodo sa registrovanim sedištem na adresi 48 Boulevard des Batignolles, 75017 Pariz, Francuska
Veb-sajt http://tarkett.rs funkcioniše preko serverske platforme koju omogućava:
Amazon Web Services sa registrovanim sedištem na adresi P.O. Box 81226, Sijetl, WA 98108-1226 
Vaš pristup i korišćenje veb-sajta Tarkett („Veb-sajt“) regulisani su ovim uslovima korišćenja („Uslovi korišćenja“). Pristupom, pretraživanjem i korišćenjem Veb-sajta, prihvatate da ste pročitali, razumeli i prihvatili, u potpunosti, ove Uslove korišćenja, koje Tarkett s vremena na vreme može izmeniti.
Ukoliko Tarkett odluči da izmeni Uslove korišćenja, postaviće novu ažuriranu verziju na Veb-sajt. Stoga ste pozvani da periodično pregledate Uslove korišćenja.


Autorsko pravo - Intelektualna svojina
Sadržaj Veb-sajta uključujući ali ne ograničavajući se na tekstove, oznake, logotipe, fotografije, video klipove, zvukove, muziku, raspored elemenata, dizajne, znanje i iskustvo, tehnologije, proizvode i procese je u vlasništvu kompanije Tarkett ili povezanih kompanija, ili se koristi uz ovlašćenje vlasnika. Stoga, zaštićeni su autorskim pravom, zaštitnim znakovima, patentima i svim drugim intelektualnim ili industrijskim pravima svojine koja postoje u skladu sa važećim zakonom.

Ništa sadržano na Veb-sajtu ne sme se tumačiti kao odobrenje dozvole ili prava da koristite bilo koji takav sadržaj Veb-sajta.
Korišćenje Veb-sajta
Možete preuzeti, prikazati ili odštampati sadržaj Veb-sajta isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Pristajete da zadržite autorsko pravo i sva druga vlasnička prava nad svim informacijama ili materijalom na kopiji ili preuzimanju takvog materijala. Svaka druga upotreba, uključujući reprodukciju, modifikaciju, distribuciju, prenos ili emitovanje sadržaja Veb-sajta, delimično ili u celini, bilo kojim sredstvima, strogo je zabranjena, osim uz prethodno odobrenje kompanije Tarkett.
Lične informacije
Svi lični podaci koje možete poslati preko interneta na veb-sajt su zaštićeni i obrađuju se u skladu sa našom POLITIKOM ZAŠTITE PRIVATNOSTI.
Tarkett vas poziva da pažljivo pročitate Politiku o zaštiti podataka pre slanja ličnih podataka kompaniji Tarkett.

Linkovi ili materijali trećih strana
U cilju predlaganja unapređenog sadržaja, Veb-sajt može sadržati hipertekstualne veze ka drugim veb-sajtovima ili materijalima koje obezbeđuju treće strane kojima ne upravlja i koje ne kontroliše Tarkett. Tarkett se neće smatrati odgovornim za sadržaj ovih veb-sajtova ili materijala ili bilo koje prikupljanje i prenos ličnih podataka, instalaciju kolačića ili bilo koji drugi proces koji vrše ovi veb-sajtovi. Tarkett se odriče svake odgovornosti povezane sa njihovim sadržajem, zakonitošću, tačnošću ili funkcijom.

Upravljanje pristupnim šiframa
Neke usluge koje zahteva Veb-sajt mogu zahtevati pristupnu šifru, odnosno lozinku, koju isporučuje administrator Veb-sajta. Ove šifre i lozinke su strogo poverljive, lične i ne mogu se ustupiti. Lično ste odgovorni za njihovu administraciju, održavanje i posledice njihovog korišćenja. Morate preduzeti sve neophodne mere da biste zaštitili i održali ove šifre i lozinke poverljivim. Tarkett se neće smatrati odgovornim za protivpravno korišćenje pristupnih šifri, odnosno lozinki.

Odricanje od garancija
Iako Tarkett teži tačnosti svih elemenata Veb-sajta, on može sadržati netačnosti ili tipografske greške. Tarkett ne iznosi tvrdnje o tačnosti, pouzdanosti, potpunosti ili pravovremenosti Veb-sajta ili o rezultatima koje treba dobiti upotrebom Veb-sajta. Veb-sajt i materijale koristite na sopstveni rizik.
TARKETT NE GARANTUJE DA ĆE VEB-SAJT FUNKCIONISATI BEZ GREŠAKA ILI DA VEB-SAJT I POVEZANI SERVER NE SADRŽE KOMPJUTERSKE VIRUSE ILI DRUGE ŠTETNE MATERIJALE. UKOLIKO VAŠE KORIŠĆENJE VEB-SAJTA REZULTUJE POTREBOM ZA SERVISIRANJEM ILI ZAMENOM OPREME ILI PODATAKA, TARKETT NEĆE BITI ODGOVORAN ZA TE TROŠKOVE.
OVAJ VEB-SAJT SE OBEZBEĐUJE U VIĐENOM STANJU BEZ GARANCIJA BILO KOJE VRSTE. TARKETT I NJEGOVI DOBAVLJAČI, U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, ODRIČU SE SVIH GARANIJA, UKLJUČUJUĆI GARANCIJU UTRŽIVOSTI, NEKRŠENJA PRAVA TREĆE STRANE, KAO I GARANCIJU PODESNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. TARKETT I NJEGOVI DOBAVLJAČI NE GARANTUJU TAČNOST, POUZDANOST, POTPUNOST ILI PRAVOVREMENOST MATERIJALA, USLUGA, TEKSTA SOFTVERA, GRAFIKA I LINKOVA.
ODREĐENE JURISDIKCIJE MOŽDA NEĆE DOZVOLITI NEKA OGRANIČENJA OD ODGOVORNOSTI, STOGA ODREĐENE NAVEDENE ODREDBE SE MOŽDA NEĆE PRIMENJIVATI NA VAS. 
Svi saveti ili informacije, bilo u usmenom ili pisanom obliku, koje Tarkett obezbedi ili tokom korišćenja Veb-sajta, ne stvaraju bilo kakvu garanciju koja nije izričito navedena u Uslovima korišćenja.
Ograničenje od odgovornosti
Veb-sajtu pristupate, koristite ga, pregledate i pretražujete na sopstveni rizik.
PRIZNAJETE I PRIHVATATE DA SE, U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ PRIMENLJVIM ZAKONIMA I PROPISIMA, NI TARKETT NITI BILO KOJE POVEZANE KOMPANIJE, KAO NI DRUGE STRANE KOJE UČESTVUJU U KREIRANJU, RAZVIJANJU ILI ISPORUCI VEB-SAJTA, NE MOGU SMATRATI ODGOVORNIM ZA BILO KOJE DIREKTNE, INDIREKTNE, POSLEDIČNE ILI KAZNENE ŠTETE I POVREDU UGLEDA, TROŠKOVE, GUBITKE, SMANJENJA PROMETA ILI PROFITA ILI ODGOVORNOSTI BILO KOJE VRSTE (ČAK I KADA JE TARKETT BIO/MOGAO BITI UPOZNAT SA TOM GREŠKOM), A KOJA MOŽE NASTATI USLED VAŠEG PRISTUPA, KORIŠĆENJA ILI NASUPROT TOME, NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA VEB-SAJTA ILI NJEGOVOG SADRŽAJA, BILO DA JE TO ZASNOVANO NA GARANCIJI, UGOVORU, ODŠTETNOM PRAVU ILI DRUGOJ PRAVNOJ TEORIJI.
SNOSITE RIZIK ZA SVE MATERIJALE KOJI SE PREUZMU ILI DOBIJU NA BILO KOJI DRUGI NAČIN TOKOM UPOTREBE VEB-SAJTA. Tarkett ne preuzima odgovornost za bilo koju štetu ili virus koji bi mogao da utiče na vašu kompjutersku opremu ili drugu imovinu zbog vašeg pristupa, korišćenja ili preuzimanja bilo kog materijala sa Veb-sajta ili za svaki nezakoniti upad ili intervenciju na IT sistemima.
Tarkett zadržava pravo da prekine ili obustavi neke ili sve funkcionalnosti veb-sajta. Tarkett ne prihvata odgovornost za bilo koji prekid ili obustavu neke ili svih funkcionalnosti Veb-sajta usled činjenja ili nečinjenja kompanije Tarkett ili bilo koje treće strane.
Podnesci korisnika
Tarkett rado prihvata vaše komentare o Veb-sajtu i proizvodima. Međutim, prihvatate da će se, ukoliko pošaljete svoje kreativne predloge, ideje, napomene, crteže, koncepte, izume i druge informacije (pod zajedničkim nazivom „Informacije“), te Informacije će se smatrati vlasništvom kompanije Tarkett i ostaće u njenom vlasništvu. Uopšteno, svaka komunikacija koju postavite na Veb-sajt ili pošaljete kompaniji Tarkett preko interneta neće se smatrati poverljivom i tretirati kao takva. Ukoliko određene veb strane dozvoljavaju podnošenje informacija koje će Tarkett tretirati kao poverljive, ta činjenica mora biti jasno navedena na tim stranama. Bez ograničenja navedenog, podnošenjem bilo kojih informacija kompaniji Tarkett, kompaniji Tarkett ustupate i ona će biti isključivi vlasnik svih prava na te Informacije bilo koje vrste i prirode širom sveta i imaće pravo na neograničenu upotrebu Informacija za bilo koju svrhu, komercijalnu ili drugu, bez nadoknada za vas.

Kao korisnik Veb-sajta, odgovorni ste za svoju komunikaciju i za posledicu postavljanja istih. Podnošenjem Informacija, garantujete da posedujete postavljeni materijal/sadržaj, da on nije poverljiv, poslovna tajna, klevetnički i da Tarkett neće povrediti prava trećih strana.

Tarkett zadržava pravo da izbaci korisnike i spreči njihov dalji pristup ovom Veb-sajtu zbog povrede ovih uslova zakona i zadržava pravo da ukloni sve komunikacije sa Veb-sajta.

Razno
Uslovi korišćenja predstavljaju celokupan sporazum između kompanije Tarkett i vas u vezi sa pristupom i korišćenjem Veb-sajta i njegovog sadržaja. Svi drugi uslovi koje izda Tarkett a koji regulišu odnose sa vama, naročito u vezi sa kupovinom proizvoda, imaju prednost u odnosu na Uslove korišćenja.
Ukoliko se zakonom utvrdi da bilo koja odredba nije važeća ili to utvrdi nadležni sud, nevaženje te odredbe neće uticati na važenje preostalih odredbi ovih Uslova korišćenja, koji će ostati pravosnažni.
Fotografije sa zaštićenim autorskim pravima:
© Thinkstock
© Getty Images
© Evolution