Tarkett, The ultimate flooring experience

Kompanijsko upravljanje

Tarkettovi procesi kompanijskog upravljanja usmereni su na obezbeđivanje: beskompromisne poslovne etike, snažnog i transparentnog kompanijskog nadzora, upravljanja rizicima i redovnog dijaloga sa zainteresovanim stranama.

Tarkett SA je zakonski sastavljen od Nadzornog odbora i Upravnog odbora.

Nadzorni odbor

Članovi odbora sastaju se jednom mesečno sa Upravnim odborom radi detaljnog razmatranja finansijskih rezultata grupacije, njenih aktivnosti i strateških inicijativa.

U skladu sa standardnim praksama upravljanja, Nadzorni odbor ima tri stručna odbora: - Odbor za strategiju i marketing, Odbor za izbor i naknade, Revizorski odbor. Njegov cilj je da pomogne Nadzornom odboru u sledećim dužnostima:

  • validacija kvaliteta finansijskih podataka sa spoljnim revizorima (KPMG i Praxor), kao i briga o tome da se preporuke spoljnih revizora uzmu u obzir;
  • validacija unutrašnjeg plana revizije u saradnji sa unutrašnjom kontrolom i odeljenjem za reviziju, te briga o izvršenju procesa unutrašnje kontrole;
  • ispitivanje zaključaka unutrašnjih revizija i sprovođenje korektivnih mera.

Upravni odbor:

Upravnim odborom predsedava Michel Giannuzzi, generalni direktor, a u njegovom sastavu su Fabrice Barthélemy, finansijski direktor, i Vincent Lecerf, izvršni potpredsednik za kadrovska pitanja.

Izvršni odbor:

Izvršni odbor je upravni organ grupacije, a predvodi ga generalni direktor.Obuhvata operativne i funkcionalne rukovodioce Tarketta:

- EMEA, odeljenja za Istočnu Evropu, Severnu Ameriku i sportsko odeljenje te oblasti Latinske Amerike i Azije-Pacifika; Finansije; Kadrovska služba (Ljudski resursi); Poslovanje; Istraživanja, inovacije i zaštita okoline; Pravni služba.

Upravljanje rizicima: Identifikacija, procena, ograničenje i kontrola

Aktivnosti identifikacije rizika i upravljanja rizicima nalaze se među pitanjima koja razmatra Nadzorni odbor, Izvršni odbor i Revizorski odbor.Godine 2012. Tarkett je ažurirao svoj plan rizika i nastavio da sprovodi akcione planove, čime značajno smanjuje izlaganje riziku. Usklađenost sa regulatornim zahtevima i politikama Tarketta obezbeđena je putem TRACE-a (Tarkett Risk And Control Evaluation = Tarkettova procena rizika i kontrole), sistematskog procesa unutrašnje kontrole u celoj kompaniji.Prati se izvršavanje aktivnosti za ublažavanje identifikovanog rizika.

Tarkett je takođe formalizovao programe kojima se osigurava da se etička pravila ne samo jasno saopšte njegovim timovima, nego da se dele, razumeju i sprovode.Tarkettov Etički kodeks definiše primere poslovnih običaja i stavova koje zaposleni treba da poštuju u svakom trenutku.

Pored toga, principi Globalnog sporazuma Ujedinjenih nacija sada su sistematski integrisani u Tarkettove opšte uslove ugovora o prodaji i nabavci koji se sprovode sa dobavljačima primarnih sirovina kako bi se dobila njihova podrška za bolju održivost.